Zásady ochrany a zpracování osobních údajů

I. Základní ustanovení
1. Správcem osobních údajů podle čl. 4 bod 7 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (dále jen: „GDPR”) je společnost Klub školství a vědy Brno, s.r.o., IČO 46992995, se sídlem Kounicova 681/10, Veveří, 602 00 Brno, kontaktní osoba: Růžena Šalomonová, e-mail: klubskolstvi@gmail.com (dále jen: „správce”).
2. Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, například odkazem na jméno, e-mail, telefon, identifikační číslo, adresa, síťový identifikátor nebo na jeden či více prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
3. Vzhledem k nízkému riziku ohrožení vašich osobních údajů neukládá zákon povinnost jmenovat pověřence pro ochranu osobních údajů. Pověřence pro ochranu osobních údajů tak v naší Společnosti nenajdete.


II. Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů
1. Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a např. formou e-mailu, nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
2. Správce zpracovává Vaše osobní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy, vyřízení objednávky, odpovědi na dotaz, poptávku.


III. Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů
1. Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je plnění smlouvy, objednávky, dotazu, poptávky mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst.1 písm. b) GDPR.
2. Účelem zpracování osobních údajů je:
• vyřízení Vaší objednávky, plnění smlouvy, dotazu, poptávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky, plnění smlouvy, dotazu, poptávky (jméno, adresa, e-mail, telefon), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
• plnění právních povinností, které pro nás vyplývají z právních předpisů,
• ochrany našich oprávněných zájmů (např. zajištění bezpečnosti našich webů, vymáhání a ochrana našich práv),
• splnění úkolu prováděného ve veřejném zájmu.
3. Možnost a zákonnost zpracování na základě výše uvedeného vyplývá přímo z účinných právních předpisů a váš souhlas k tomuto zpracování není potřeba.
4. Ze strany správce nedochází k žádnému automatickému zpracování individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR.


IV. Doba uchovávání údajů
1. Správce uchovává osobní údaje:
• po dobu nezbytnou k výkonu práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem a uplatňování nároků z těchto smluvních vztahů (po dobu 15 let od ukončení smluvního vztahu).
• po dobu, než je odvolán souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely marketingu, nejdéle 2 roky, jsou-li osobní údaje zpracovávány na základě souhlasu.
2. Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže.


V. Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)
1. Příjemci osobních údajů jsou osoby:
• podílející se na dodání zboží či služeb a realizaci plateb na základě smlouvy,
• zajišťující služby provozování webu a další služby v souvislosti s provozováním webu.
2. Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.


VI. Vaše práva
1. Za podmínek stanovených v GDPR máte:
• právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR,
• právo opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR.
• právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR.
• právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a
• právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR.
• právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. I těchto podmínek.
2. Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaše právo na ochranu osobních údajů.


VII. Podmínky zabezpečení osobních údajů
1. Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
2. Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě.
3. Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.


VIII. Závěrečná ustanovení
1. Odesláním dotazu, poptávky, kontaktu prostřednictvím e-mailu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
2. Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách.


Tyto podmínky nabývají účinnosti dnem 1. 1. 2022. 

Made with Mobirise ‌

Offline Site Software